Świadectwo charakterystyki energetycznej to wydany przez upoważnionego specjalistę dokument, który określa wielkość zapotrzebowania energii niezbędnej do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu czyli energii na potrzeby ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji.

W świadectwie ocenia się wielkość zapotrzebowania na energię wynikającego z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych czyli na podstawie jego stałych, obiektywnych cech, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii, które może się zmieniać w zależności od sposobu użytkowania i zwyczajów użytkowników. 

Ustawa z dnia 19 września 2007 r o zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dziennik Ustaw nr. 191 z dnia 18 października 2007 r. poz. 1373) wprowadza w Polsce system świadectw energetycznych dla budynków o różnej funkcji i przeznaczeniu, ich samodzielnych części) oraz lokali mieszkalnych, a także system kontroli źródeł ciepła (kotłów) i urządzeń klimatyzacyjnych.

Przepisy ustawy wdrażają postanowienia dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Ta dyrektywa jest jednym z elementów polityki energetycznej UE, której celem jest ograniczenie zapotrzebowania energii, konieczne ze względu na bezpieczeństwo energetyczne i ochronę środowiska.

Świadectwa energetyczne to:

 • nowe źródło oceny jakości użytkowej i wartości rynkowej budynku lub lokalu,
 • to obiektywna ocena cech energetycznych budynków, ich wyodrębnionych części i lokali mieszkalnych,
 • to pełna świadomość jakości energetycznej budynków i lokali dla ich właścicieli, nabywców i najemców
 • to impuls skłaniający do projektowania i budowy budynków energooszczędnych oraz do termomodernizacji budynków istniejących.
 • to rynkowe narzędzie stymulowania oszczędności energii w budynkach i lokalach mieszkalnych

Świadectwo zawiera :

 • Podstawowe dane dotyczące budynku i wielkość energii niezbędnej na potrzeby ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji, a w przypadku budynków niemieszkalnych także energii na potrzeby oświetlenia. oraz wskaźniki porównawcze wyrażone w kWh/m2*rok,
 • Wytyczne i wskazania możliwych usprawnień dla obniżenia zapotrzebowania energii.

W aktualnie obowiązujących przepisach przewidziano, że momentem, w którym świadectwo charakterystyki energetycznej powinno zostać przekazane nabywcy lub najemcy, jest zawarcie umowy sprzedaży lub umowy najmu. Jeśli zbywca albo wynajmujący nie wywiąże się z tego obowiązku, nabywca albo najemca może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy wezwać pisemnie zbywcę lub wynajmującego do przekazania świadectwa charakterystyki energetycznej w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia wezwania. Co ważne, nabywca lub najemca nie może zrzec się prawa do tego wezwania. W przypadku, gdy świadectwo charakterystyki energetycznej nie zostanie przekazane w terminie wspomnianych 2 miesięcy, nabywca albo najemca może – w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy w przypadku umowy najmu oraz 12 miesięcy w przypadku umowy sprzedaży – zlecić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej na koszt zbywcy albo wynajmującego.

Podstawowym aktem prawnym dotyczącym świadectw charakterystyki energetycznej jest ustawa z dnia 19 września 2007 r o zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.191, poz.1373). Ustawa wprowadza obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, podaje rodzaje budynków w stosunku do których ten obowiązek się stawia, a także określa kto może sporządzać świadectwa.

Sporządzenie świadectwa powinien zapewnić właściciel budynku. Świadectwo powinno być udostępnione nabywcy lub najemcy budynku lub lokalu przy oddaniu budynku do użytkowania, przy sprzedaży i wynajmowaniu nowemu najemcy.

Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej obowiązuje od dnia 1 stycznia 2009 r.

Ustawa ustala, że minister właściwy do spraw budownictwa wydaje:

 • Rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzenia i zakresu programowego szkolenia i egzaminu oraz wysokości opłat za szkolenie i egzamin.
 • Rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego oraz sposobu sporządzania świadectw.

Przepisy wprowadzające obowiązek wykonywania świadectwa energetycznego stanowią część art.5 Prawa Budowlanego, w związku z czym ich nieprzestrzeganie (nie wykonanie świadectwa lub wykonanie niezgodne z przepisami ustawy) podlega karze grzywny zgodnie z art. 93 pkt.1.

Jako zabezpieczenie przed nierzetelnym sporządzaniem świadectw w ustawie stwierdza się, że świadectwo charakterystyki energetycznej zawierające nieprawdziwe informacje o wielkości energii jest wadą fizyczną rzeczy w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny o rękojmi za wady.

Ten przepis powoduje, że w przypadku stwierdzenia, że świadectwo przedstawione nabywcy lub najemcy zawiera nieprawdziwe informacje o wielkości zużycia energii – właściciel sprzedający lub wynajmujący budynek lub lokal może być zmuszony do zwrotu części pobranej zapłaty lub do obniżenia wysokości czynszu ustalonej w umowie. Dalszą konsekwencją może być dochodzenie od autora nieprawidłowo opracowanego świadectwa pokrycia strat poniesionych przez właściciela na drodze sądowej.

Cechy energetyczne decydują o koszcie eksploatacji, a także mają istotny wpływ na komfort użytkowania pomieszczeń w budynkach. Dlatego dla nabywców i najemców powinna być zapewniona pełna dostępność danych charakteryzujących jakość energetyczną budynku. Wprowadzenie oceny energetycznej umożliwia dokonywanie w pełni uczciwych transakcji sprzedaży i wynajmu. Świadectwo ułatwia właścicielowi wiarygodne przedstawienie walorów budynku lub lokalu oferowanego do sprzedaży lub wynajmu, a jednocześnie dla nabywcy lub najemcy stanowi zabezpieczenie przed ewentualnymi nieujawnionymi wadami kupowanego czy wynajmowanego budynku lub lokalu.

Świadectwa energetyczne stwarzają sytuacje pełnej jawności charakterystyki energetycznej budynków dla ich właścicieli, nabywców i najemców, a także powinny: przyczynić się do stałego zmniejszania zużycia energii związanej z użytkowaniem budynków.

Świadectw powinno :

 • zachęcić do projektowania i budowy budynków energooszczędnych
 • zachęcić do poprawy cech energetycznych budynków istniejących,
 • być elementem w konkurencji rynkowej przy wynajmie i sprzedaży budynków
 • Właściciel budynku lub lokalu przeznaczonego do sprzedaży lub najmu ma możliwość uzyskania ceny sprzedaży lub czynszu najmu odpowiedniej do wysokiej jakości budynku czy lokalu.
 • Nabywca i najemca budynku lub lokalu ma wiarygodne i obiektywne informacje o charakterystyce energetycznej budynku oraz o spodziewanych kosztach eksploatacji.
 • Deweloper lub wykonawca nowego budynku ma możliwość uzyskania za realizację budowy ceny odpowiadającej wysokiej jakości budynku.
Certyfikat wymaga się od właścicieli: Certyfikatu nie wymaga się od właścicieli:
Budynków, w których po 1 stycznia 2009 r. prawnie zakończono roboty budowlane (inwestor wystąpił z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomił urząd o planowanym przystąpieniu do użytkowania);Obiektów budowlanych podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
Budynków zbywanych po 1 stycznia 2009 r. osobom trzecim lub udostępnianych im na zasadzie użyczenia, najmu, dzierżawy lub innych podobnych czynności;Obiektów budowlanych używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
Mieszkań lub lokali użytkowych zbywanych po 1 stycznia 2009 r. osobom trzecim lub udostępnianych im na zasadzie użyczenia, najmu, dzierżawy lub innych podobnych czynności;Obiektów budowlanych przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż dwa lata, obiektów budowlanych niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
Wszystkich budynków niezwolnionych z obowiązku uzyskania świadectwa, jeśli po 1 stycznia 2009 r. zostały tak przebudowane lub wyremontowane, że zmieniła się ich charakterystyka energetyczna. Obiektów budowlanych przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok;
 Obiektów mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż cztery miesiące w roku;
 Obiektów budowlanych wolno stojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest wydawane na okres 10 lat. Ulega on skróceniu, jeżeli obiekt został po 1 stycznia 2009 r. przebudowany lub wyremontowany tak, że zmieniła się jego charakterystyka energetyczna. Po wygaśnięciu ważności świadectwa energetycznego właściciel będzie obowiązany do jego ponownego uzyskania.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku powinno być przechowywane wraz z innymi dokumentami przez cały czas istnienia obiektu. Jeżeli dla budynku jest wymagane prowadzenie książki technicznej obiektu budowlanego, wówczas świadectwo stanowi jej część. W przypadku domów jednorodzinnych, dla których taka książka nie jest wymagana, i samodzielnych lokali mieszkalnych lub użytkowych świadectwa muszą być przechowywane tak, aby można było je udostępnić podmiotom uprawnionym na każde żądanie (na przykład inspektorom nadzoru budowlanego).

W budynku o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m2, który jest zajmowany przez organy administracji publicznej lub w którym są świadczone usługi znacznej liczbie osób, jak: dworce, lotniska, muzea, hale wystawiennicze, świadectwo charakterystyki energetycznej powinno być umieszczone w widocznym miejscu. Powinno być także udostępnione nabywcy prawa do budynku czy lokalu mieszkalnego lub użytkowego objętego obowiązkiem jego uzyskania. Przez „udostępnienie” można rozumieć zarówno przekazanie, jak i okazanie tego dokumentu. Wydaje się jednak, iż ustawodawcy chodziło o wydanie dokumentu nabywcy. Skoro świadectwo jest dokumentem związanym z daną rzeczą (budynkiem), to powinien on być wydany wraz z tą rzeczą osobie, która nabywa jej własność.

Zawartość przełącznika

Osoby, które spełnią jedno z trzech kryteriów:

 • Będą mieć uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, a także do projektowania i wykonawstwa w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej;
 • Odbędą szkolenie i złożą z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej;
 • Odbędą nie mniej niż roczne studia podyplomowe na kierunkach: architektura, budownictwo, inżyniera środowiska, energetyka lub pokrewnych w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków.

Prawodawca nie określił w przepisach formy wydawanego dokumentu, treść art. 5 Prawa budowlanego prowadzi do wniosku, że świadectwo powinno mieć formę zwykłego zaświadczenia. Jest ono wydawane na żądanie zainteresowanego właściciela budynku, zatem cena zostanie ustalona w negocjacjach między nim a specjalistą wydającym świadectwo.

Zawartość przełącznika

Świadectwo charakterystyki energetycznej zawierające nieprawdziwe informacje o wielkości zużywanej energii jest wadą fizyczną rzeczy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Dla nabywcy rzeczy ma to ten skutek, że może on wysunąć przeciwko swojemu kontrahentowi (sprzedającemu) roszczenie.

Nabywca Świadectwa Energetycznego ma prawo:
 

 • Odstąpić od umowy sprzedaży za zwrotem zapłaconej ceny (art. 560 § 1 Kodeksu cywilnego). Odstąpienie realizuje się poprzez oświadczenie o odstąpieniu złożone przez nabywcę kontrahentowi tak, aby mógł on się z nim zapoznać. W oświadczeniu należy wskazać wadę, która stanowi podstawę odstąpienia. Złożone prawidłowo oświadczenie niweczy umowę od samego początku (należy uznać, że umowa nigdy nie została zawarta);
 • Rzecz zatrzymać, ale żądać obniżenia należnej, także już zapłaconej, ceny (art. 560 § 1 Kodeksu cywilnego) – w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy sprzedanej uległa obniżeniu na skutek istnienia wady. Należy podkreślić, że w polskim orzecznictwie Sądu Najwyższego pojawiła się teza, że nabywca nie może skorzystać z tego uprawnienia, jeżeli jest znaczna trudność w ustaleniu wysokości obniżenia wartości rzeczy na skutek istnienia wady (zob. uchwalę SN z 21 marca 1977r., III CZP 11/77, opublikowaną w 0SNCP 1977, nr8, poz. 132).

Powyższe roszczenia mają charakter alternatywny, co oznacza, że wybór jednego eliminuje drugie. Wybór należy tutaj oczywiście wyłącznie do nabywcy. Nabywca nie może jednak wysunąć żadnego roszczenia, jeżeli o wadzie wiedział (to znaczy wiedział o nieprawdziwości informacji zawartych w świadectwie). Ważne jest, że strony w zawartej umowie sprzedaży mogą wyłączyć lub ograniczyć odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Nie dotyczy to jednak w zasadzie umowy zawartej z konsumentem (osobą fizyczną w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową). Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli zbywca zataił podstępnie wadę przed nabywcą {art. 558 § 2 Kodeksu cywilnego).

Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku mieszkalnego według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielna całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.

Amplethth Abbey Shop Aplikacje z portfeli Bitcoin Górnictwo Bitcoin Aws Unistake Crypto Gdzie kupić samochód Wycofanie bankowe Bitstamp zrobić nft Jak mój Ada Cardano Reformowany salon tarcicy 500 USD do gotówki bitcoin Australijskie wymiany Crypto Ile kWh zajmuje moje 1 bitcoin kamień szlachetny Co jeśli zainwestowałem 1000 w Bitcoin 10 lat temu Gdzie kupić idealne pieniądze w RPA Co to jest opłaty folio na rachunku bieżącym Co będzie warte Tezos Ile pieniędzy miałbym, gdybym zainwestował w Tesla 5 lat temu jaki jest najlepszy górnik ASIC Jak handel dziennie w Bitcoin orchidea oxt ico Cena Co to są Segs i zespoły w WBC Co to jest Market Maker ETF Jak handlować złotem MCX w Zerodha Gry łańcuchowe Crypto Fortnite Jak tworzyć konto Coinbase w Ghanie Jak kupić bitcoin za pomocą prepaid karty debetowej ECTOMY Medyczne znaczenie Kurs BTC Coinbase Coinbase kup i sprzedaj Bitcoin APK Jak kupić monety Tron System zarządzania kontraktami inteligentnego Jak narysować Crypto Apex łatwe Bitcoin Pobierz Blockchain szybciej Jak zainwestować swoje pieniądze w kryptokrencję Jak sprawić, by Crypto Art NFT Czy PayPal ma numer routingu Nieruchomość łańcuszkowa Przewidywania bitcoin 2021 marca Crypto Trading dla kursu dla początkujących Tanie baterie samochodowe w pobliżu Jak kupić SafeMoon przez Pancockswap Darmowa najlepsza strategia Bitcoin Co to jest licencja ATPL jak działają boty handlowe Crypto Czy kupuje Bitcoin jest najlepszy czas Przechodząc od absolwentów klasy 11 od pierwszego nauczyciela Szybka praca ITI Najlepsze monety do inwestowania w kosza 2021 Jakie są trzy najlepsze zapasy Blockchain Jaka jest inteligentna umowa wezwanie w portfelu zaufania Tani sposób na zakup kryptokrencji jest cryptocentriącego towaru Platforma inwestycyjna Bitcoin w Indiach Dash Wallet Crypto Prediction Cena Crypto Miner Specs ASUS Drivers Australia Wykres bitcoin od 2009 do 2021 Inteligentny kod kontraktu Przewodnik po rynku monety Centaurus Crypto Portfel Co to jest 2 1/2 dolara złota Bitcoin Scimer Jak zarabiać pieniądze z Reddit CryptoCurrency Czy istnieje opłata za sklepienie Cenbase NPXS Crypto News dzisiaj Sztuczki do handlu kryptokrendu Obsługa Bittrex Wymiana Bitcoin Dogecoin Crypto Money Calculator P2P Bitcoin Exchange Canada ersdl Jak przechowywać klucz AES Bezpłatne koszty monety Crypto Znaczenie książek dystopskich Jak się stać w obszarze Drużyny baseballowe w Nowym Jorku Niska cena CryptoCurrency InR Najlepsza strona Crypto Jak inwestować w dywidendy z małymi pieniędzmi Wymiana monet na rynku Tongin Najlepszy sposób na wejście do Bitcoin Jak dodać linki do Apple Watch Band Jak kupić monety kin na koszt Jak kupić bitcoin w Indiach za pomocą paczku to warty górnicza Crypto Ile kosztuje Merrill Lynch Jak używać zestawu słuchawkowego Kraken na PC Jak sprzedać Bitcoin na Ukrainie Jak zarobić Bitcoins grając w gry Gdzie mogę kupić TRX Crypto w USA Jak kupić bitcoin przez PayPal Czy musisz płacić podatki od kryptokurburów Jak wypłacić pieniądze z Luno na swoje konto bankowe Jak uzyskać darmowy Bitcoin Reddit Android Bitcoin Górnictwo Reddit Czy EOS Crypto jest dobrą inwestycją 2021 Ekonomia górnicza Crypto Opłaty za koszty dr EC20 Najlepszy VPN dla Crypto Trading Reddit Jak kupić Bitcoin w Roth IRA Sprzęt górniczy Ethereum Kup Mega Mining - Chmura Bitcoin Górnictwo Platforma APK Najlepszy Crypto, aby zainwestować teraz Reddit Wartość kryptowarze dziś Najlepsza wymiana Altcoin 2020 Jak sfinansować Kraken Canada Kanada COINCKO PSY LIST API Jak kupić Ada Cardano na koszu Cryptourencja BAT 2021 gdzie mogę natychmiast kupić bitcoin bez żadnych ograniczeń Jak kupić bitcoin w USA Genesis Górnictwo na Akademii Alcoin jakie wymianę sprzedaży monety kosztowej Czy robiny mają opłaty transakcyjne Jak opisałbyś sam odpowiedzi Cena bitcoin w Indiach Predykcja Dogecoin w tym tygodniu Reddit Portfel monetowy do pulpitu Windows Wyloguj ikona obrazów Pobierz Jak korzystać z karty debetowej na Coinbase czy możesz mój bitcoin na komputerze Mac Ekspert oszczędzający pieniądze Bitcoin Evolution Najlepsze zapasy Blockchain najlepsza maszyna do górnicza Bitcoin Cena Jak stawe monety jak działa dzielnica górnicza Airdrop do IOS 93 5 Ile koszt renowacji kąpieli CryptoCurrency Bitcoin Cena AUD Najlepsze długoterminowe Altcoiny co jest samolotem w kryptokrencji Wykres Crypto Flash Kiedy mogę kupić i sprzedać CryptoCurrency Jaką uprawę wytwarza najwięcej gotówki dla amerykańskich rolników Zdefiniuj ostateczną odpowiedź Pierwsza 100 CryptoCurrency Dlaczego mam krew w mojej kupie Ile kosztuje do wysyłania bitcoin do innego portfela Banance Moneta XTZ Najlepszy Mac Bitcoin Portfel Reddit Co było o wartości Bitcoin w 2012 roku Jak wziąć pieniądze z kosztu Równania parametryczne plotera 3D BitFinex Margin Handel API Tom LoveLace router uniswap v2 2 Czy możesz handlować Ethereum w aplikacji Cash Czy możesz użyć karty kredytowej, aby kupić Crypto Jak przenieść Bitcoin z portfela papieru do portfela sprzętu Czy Etoro jest dobry dla Crypto Reddit Zdefiniuj słabo napisany Wykres ceny kasowej bitcoin Czy powinienem zainwestować w Bitcoin Cash Reddit Kup BTT Crypto w USA Laty kory cerebralne oznaczone Najlepsza aplikacja do handlu monetami Jak znaleźć odpowiedni bisektor linii Predykcja cen monety Dogecoin 2025 Smart Contract List Zainwestuj w górnictwo w chmurze Bitcoin POLKADOT WARTOŚĆ CYPRENTOCURENTION Crypto Development Jakie jest znaczenie nft w adoptowanym Jak opodatkowane są zyski handlowe Czy jest bezpieczny w handlu Crypto na robinach Crypto już dziś Jak znaleźć mój BSB i numer konta Westpac Przenieść Bitcoin z aplikacji Cash do Coinbase Pro Trend Cena Chainlink Ranking World Company Market Cap Top 10 Narzędzia automatyki 2020 Czy Crypto warto inwestować Ile wynosi Chi Exotic w Nigerii Przegląd CryptoTab Exodus Crypto Bitcoin Portfel APK Pobierz Jakie są główne przyczyny niedoboru witaminy D Angielski na hindi Konwertuj na PC Jak zrobić handel na temat TradingView Co to jest NFT Crypto Reddit Crypto emocje bez depozytu bonusowe kody grudzień 2020 Czy XRP może osiągnąć 100K Rozkład jazdy autobusów Esplanad do Habra WBTC Czy możesz mirdrowić zdjęcia z iPhone'a do Androida Jak sprawdzić saldo konta bankowego SBI Trust Portfel Konwertuj Bitcoin do BNB Nie rozumiem ludzi Sauerut Rozkład jazdy autobusów WBTC podczas blokady Gdzie możesz kupić Damę Dental który wynalazł system numeru binarnego w komputerze finanse Google Narzędzie do inteligentnego kontraktu tkaniny hiperledera Gdzie mogę dostać piwo podawane helem w pobliżu frustracja cytaty w marathi Wartość monety R5 2011 Jak umieścić brami na plecach Darmowe witryny górnicze Bitcoin Jak kupić Koszulka Smart Chain Trust Portfel Kalkulator Bitcoin Górniczy Czym jest Bitcoin i Cryptomon Czy nam zakazuje kryptokrencję Najbezpieczniejszy sposób przechowywania żetonów ERC20 Najlepsze monety do stawki na koszt Altcoin Connect Trust Portfel do Metamask kto jest właścicielem najbardziej kryptokurów token jako przymiotnik w zdaniu Czego potrzebuję, aby rozpocząć handel CryptoCurrency jaka jest wartość marszczenia Wszystko o Ciebie Taeyeon znaczenie Najlepsza aplikacja Portfele Crypto Kolory szminki do lekkich chłodnych odcieni skóry Gdzie idą moje pieniądze, kiedy kupuję bitcoin Atom BTC Comment Jak zrobić 100 dolarów akcji handlowych dziennie asus ciemny bohater Cena Ile inwestować w Bitcoin i Ethereum Halning Bitcoin 2021 CryptoCurrency Pieniądze Pranie Ryzyko Aplikacja Bitstamp Crypto Exchange Najlepszy Twitter dla Crypto News Czy honey bees jak winogrono winorośli Jak utworzyć adres portfela Bitcoin Co musisz wiedzieć przed zakupem CryptoCurrency Koszt osnoty górniczej Crypto powinienem kupić Crypto na Revolut Kod promocyjny Kanada Wayfair Jak inwestować w zapasy USA z Indii Ile wynosi 1 eter Jaka jest najlepsza strona internetowa do inwestowania Bitcoin co jest następnym i nadchodząca kryptokrencja Jedna cena bitcoin w Indiach w 2009 roku Jakie są dobre aplikacje Crypto Ceny Basen Inground w Orange County NY Wymiana ceny kiosku online w Indiach Najlepszy portfel Crypto używany w Nigerii Jakie są trzy choroby niedoborów Jak zdobyć złoto robiące Jak rozprzestrzeniła się kryptosporidioza Przykład Pythona Coinbase Pro API większość gainer NASDAQ Czy przeglądarka Crypto jest bezpieczna Jak kupić na Coinbase NVIDIA CRYPTOCURRENCY GPU GPU Jak znaleźć mój identyfikator portfela Coin Gdzie sprzedać stare monety Filipińskie w Cebu Bittrex rejestruj bonus Czy kosza obejścia nadal handlu xrp Złoto Oceń dzisiaj w Hyderabad Joyalukas ARC Basen Hours UTC San Diego State University Football 2021 Skórki Minecraft i ich imiona Jak kupić żetony Pokemon TCG online jest dobrą szkołą Kup kartę bankową Bitcoin salda konta wydania Obsługa benance Fosters Grills Cape Najlepsze aplikacje CryptoCurrency Nowości Loom Altcoin Najlepszy sposób na zakup Crypto na Coinbase ile ml ma 1 jednostkę wódki Kursy Carleton Finance Jak moje altcoiny z PC Kanada Kup Crypto z kartą kredytową czy możesz mój sieciowy Wymiana CryptoCurrency P2PB2B Nowe ogłoszenia Altcoin Lista Cryptonii Kraken Kupowanie bitcoin z Ethereum najniższa opłaty transakcyjne Crypto Canada Najlepsza chłodna brązowa pomadka Gdzie mogę kupić CND Shellac w Wielkiej Brytanii Jak uzyskać obwozie rabatowe BNB Co jest własnym Crypto Winklevoss Jak uzyskać adres portfel TRC20 w koszulce Ile wart jest 100 kanadyjskiej złota monety co jest kapitałowy kurs wymiany Robik nie pozwoli mi kupić Crypto z mocą zakupu 1 etna cena w Pakistanie Gate Review Reddit żółty kostium taniec polka dot Gemini Man English Subtitles Cubscene Top 5 Altcoinów do trzymania Automatyczna platforma handlowa Bitcoin UK Rozgrywka Axie Jak uzyskać nieograniczone pieniądze w trybie kariery FIFA 20 token Genesis Vision Cena Najlepsze altcoiny, aby zainwestować Najlepsza aplikacja Górnicza Bitcoin dla iPhone'a ASUS Zenbook Pro Duo 15 2021 Jak sprawdzić saldo Wallet w Airtel Dzięki aplikacji Crypto Planet Ile Satoshi ma 1 bitcoin kupuje i sprzedawaj handel dniem krypturrency CRU Cena wymiany Jak kupić Crypto na Ukrainie Podstawowa uwaga Token BAT ICO Co dzieje się teraz z Ethereum Wykonuj następujące akceptuj PayPal Najlepsza Crypto Exchange NZ Wykres cenowy CenBase na żywo Brave Mobile Wyślij Bat do Portfel Optionc DVD RW AD-7580S Sterownik Pobierz ASUS Firmy górnicze Bitcoin na robinach Czy bitcoin jest dozwolony w islamie są prawdziwe monety wymiany w Bradford czy Doge może trafić 1 dolara Czy Cryptocurrency uważa się za wydobycie danych Czy możesz kupić bitcoin na bogactwo Angielski do hindi pisania Chanathi Jak twierdzić, że Uniswap Token Airdrop Jak korzystać z MacD w handlu huśtawkowym Czy bitstamp godny zaufania Planowanie finansowe News Kanada inwestuje w Bitcoin dobry pomysł w Indiach Najlepsze wskaźniki Crypto TA Crypto Penny kupić 2021 kwietnia Kup winorośli bina Kup pigułki powiększające penisa z Crypto Godeway Woolworths Godziny zakupów Czy to mądrze inwestować w Bitcoin Reddit Definicja socjalizmu w historii Koszulka ograniczająca stopa zatrzymuje poprawną cenę wejścia Najlepsze monety do stawiania Jak przenieść pieniądze na obwolenie może zmiarować 10000 Pełna lista Cryptonii sztucznej inteligencji Jak kupić akcje w Korei Południowej Czy Bitcoin zastąpi dolara Jak zacząć w inwestycji Bitcoin Najlepsze altkoiny do inwestowania w sezon Alcoin Czy wymiana kosza jest bezpieczna Czy możesz wymienić Crypto na koszulce Jakie są najlepsze cyfrowe waluty do inwestowania Kupowanie Gold Coin Online Indie Najlepsze oprogramowanie do górniania Ethereum dla Windows 10 Najlepsza aplikacja do śledzenia cen Crypto Jak umieścić ogrodzenie łącza łańcucha bez betonu USA polskie festiwale powinienem teraz kupić bitcoin Jak kupić Bitcoin w Wielkiej Brytanii Reddit Kup bitcoins Jak kupić Doge z Bitcoin Kraken Jak podnieść wysokość ogrodzenia łącza łańcucha Logowanie HITBTBC Uni Sans Heavy Italic Caps Czcionka Handel login eWallet Obszarowy łańcuch inteligentny w Nairze Monety Coinbase do kupienia Jak sprzedać Bitcoin na bitmexie Katherine Langford Ig US MINT 2020 Monety wydania Kup karty debetowej Bitcoin Indie Biały papier Ethereum Jak zacząć handlować w Bitcoin Flip Coin Bet Dota 2 Górnictwo Lehigh Cryptpourrency jest coinbase drogi reddit Najlepszy kurs wymiany walut w Londynie Crypto handlowy Insider kto jest twórcą bitcoin Jaki jest przykład na rynku docelowym Bitcoin Górnictwo Prawna w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Ile dziś jest tętnienie w Nairze Jak mogę kupić bitcoin w Hongkongu Jak obliczyć zysk opodatkowania Lokalizacje klatki piersiowej Kraka Black Ops 4 Najlepsza aplikacja Bot Crypto Trading Jak kupić Safemoon z portfelem kosza kosztów Jak przenieść Bitcoin do Bitstamp Co to jest token w konstrukcji kompilatora Crypto Share Konwertuj ciąg sześciowy do Unicode Online Która moneta może zastąpić bitcoin Najlepsze Altcoins 2021 Co krypto kupić w marcu 2021 roku ile jest warte wybuchu bramki bat wampir Czy Amazon kiedykolwiek akceptuje Crypto Czy możesz wyprowadzić monetę XRP Zgodnie z informacjami o wykresie, co jest maksimum transportu dla glukozy EXPO 2020 Pomysły na projekt Noszenie finansów do przodu zdefiniowane Darmowe gry Y8 Ile wynosi 100 dolarów karta parowa w Nigerii USDT oznacza Instagram Czy Litecoin wznosi się jak Bitcoin Czy mogę handlować Crypto na Robik BASE64 Encoder Linux Jak usunąć Authenticator Google z kosza obok Najlepsze złote etf do kupienia w Indiach 2020 bitmoin Antminer S9 Bitcoin Miner 13,5 th / s Prognoza cen Polkadot Przykłady białego papieru kryptorendowania Platforma handlowa Australii Bitcoin Aplikacja Coinbase Android Bitcoin stracił pieniądze New York Stock Exchange Bitcoin Virat Bat Cena iPhone Crypto Portfel Reddit Jak wysłać Crypto z Coinbase do Kucoin Szczegóły basenu CAD Czy Kucoin Legit Co to jest wartość bitcoin sv NFT Crypto Art Strona internetowa Czy możesz kupić zapas Doża na wierności Kup walutę Crypto ZCO Gdzie kupić Cryptokey Star Obywatew Jak zainstalować ogrodzenie z czarnym łańcuchem Rozwiązania Gemini Wynagrodzenie dla świeższych Easy hindi wpisując angielski do malajalam Kiedy kupować i sprzedawać Alcoins Jak zbudować bot handlowy Crypto Ile muszę zainwestować w bitcoin na robowia Jak kupić Bitcoin na Coinbase Jak długo można wycofać gotówkę z Coin Czy mogę używać Coinbase w Indiach Dlaczego nie mogę kupić robinę Xrp Czy Bitcoin stracił swoją wartość Huśtawka Crypto Reddit Gdzie kupić Cryptocom Platforma handlowa dla Altcoin Jak bitcoin tłumaczy na prawdziwe pieniądze Open Source Portfel Crypto Definicja stawek kapitalizacji Tanie ładowarka baterii Canon Camera Najlepsza stawianie Crypto rampa defice token Cena Prognoza cen TRX USD API3 Coinspot Górnictwo alibaba Crypto oh mój bóg etlargementpill do pobrania Jak konwertować Bitcoin z powrotem do gotówki Jak wybrać najlepszą strategię handlową opcji Zarządzanie kapitałem monety Jak przewidzieć rynek kryptowy Najwyższe nagrody stawiające Crypto Czy gotówka włącza się po o połowę Czy Ethereum jest dobrą inwestycją YouTube Jak wymienić walutę obcych Bitcoin Tracker EUR Czy jesteś zainteresowany bitcoin Najlepszy kran Altcoin Odważny token UWAGA do USD Ile będzie wart monety kosztownej jest Monero lepszy niż Bitcoin Kto zainwestował najbardziej w Bitcoin Kontrakt górniczy Bitcoin eBay Reddit Najlepsza waluta dla opcji binarnych Wartość monety MSD Jak otworzyć portfel bitcoin online Pieniądze License Nadajnik Bitcoin Najlepsze monety łańcuchowe Altcoin do 100 milionów monet Jak dokładne jest prognozy WalletInvestor Cryptourrenki i regulacja prania anty-pieniądze w G20 Koszulka nie może kupić kartą kredytową RCN Token Roadmap Gdzie mogę kupić Bitcoin w Kanadzie Tłumaczenie Gemini Princess Nokia Najlepsze Boty Altcoin 2017 Reddit Czy mogę mieć wiele portfeli Cryptourrency monety niskiego rynku binarne Oceń równowagę suplementów przyrody Użytkownik Kucoin zakazany wycofanie Czy warto teraz inwestować w Bitcoin Aplikacja mobilna Crypto do zapłaty Lista robinów CryptoCurrency Jak znaleźć ostateczną wytrzymałość na rozciąganie Jak zarobić darmowy TRX Jaka jest najlepsza aplikacja dla Bitcoin Kriptovalute Forum Kupanie powtarzającego się na Coinbase Pro Utwórz własny token ERC20 Google Tekenized Stock Bittrex Telegram sieciowy ACALA Webster Defint Definiction Najlepszy czas handlowy Bitcoin Czy Giełda Altcoin może być zaufana jakie monety mogą kupić na monetę Kalkulator pożyczek Kucoin Jak długo trwa przeniesienie USDT Badanie empiryczne dotyczące zastosowań technik wydobycia danych w opiece zdrowotnej Jak przechowywać Cardano na Trezorze Jak prace handlowe INTRADAY w Icicidilect Czy Dogecoin kiedykolwiek będzie jak Bitcoin wymiana monet na lotnisko Narita Konto moninowe tymczasowo zablokowane Definicja ATP Definicja SAP Definicja Najlepsza strona wymiany dla CryptoCurrency Czarno-białe paski tkanki Crypto handel sens w hindi Token bus vs Ethernet jazda na portfel bitcoin https // wwwminectleckinscom / skin-editor / 1 / pobierz kupowanie i sprzedaż kryptorendowania tego samego dnia Jak wykupić bitcoins Dlaczego Litecoin nie idzie w górę 2021 Czy Amazon używa Bitcoin Opłaty benance Australia
Close Menu