PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Charakterystyka energetyczna jest dokumentem urzędowym. Zawiera informacje o tym, ile energii potrzeba na ogrzanie budynku oraz jaki będzie jej koszt. Obliczeń dokonuje się na podstawie parametrów instalacji grzewczej oraz zużycia ciepłej wody. Koszt zużycia energii szacuje się na podstawie pomiarów:

 • mocy i sprawności instalacji w budynku,
 • izolacji i strat ciepła.

Dokument pomaga spełnić określone ustawowo wymagania techniczno-budowlane związane z energooszczędnością w tym określić wskaźnik EP. Dzięki niemu można zminimalizować straty ciepła i uzyskać optymalny poziom zużycia energii. Na jego podstawie da się też oszacować przyszłe koszty ogrzewania i poboru c.w.u.

Podstawy prawne

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego [2], dla obiektów budowlanych należy sporządzać Projektowaną Charakterystykę Energetyczną, zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku. Charakterystyka energetyczna wymagana jest do uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbudowę i składana jest wraz z projektem budowlanym, najczęściej przez architekta. Oznacza to, że charakterystykę energetyczną budynku wykonuje się dla budynków nowo projektowych lub przebudowywanych i dołącza się ją do pozwolenia na budowę. Charakterystykę energetyczną wykonuje się tylko dla całego budynku, a nie dla poszczególnych jego części, chyba że projekt dotyczy tylko części budynku.

Projektowana charakterystyka zawiera:

 • bilans/dobór mocy urządzeń grzewczych takich jak np. pompa ciepła, kocioł gazowy
 • określenie zapotrzebowania na ciepło budynku
 • właściwości cieplne przegród zewnętrznych
 • parametry sprawności instalacji ogrzewania, wentylacji, ciepłej wody, chłodzenia i oświetlenia
 • dotyczy wszystkich pomieszczeń ogrzewanych, nieogrzewanych, chłodzonych i niechłodzonych.

Należy również umieścić informacje o urządzeniach zużywających inne rodzaje energii, stanowiące stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne budynku, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych, związanych z przeznaczeniem budynku. Podstawowym celem sporządzania projektowanej charakterystyki energetycznej budynku jest wykazanie, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania odnośnie oszczędnego i minimalnego zużycia energii [2]. Rozporządzenie [2] nakłada na osobę wykonującą projektowaną charakterystykę energetyczną obowiązek sprawdzenia czy oceniany projekt spełnia warunki niniejszego rozporządzenia [2].
Są to następujące warunki:

 • przegrody zewnętrze powinny być tak zaprojektowane, aby współczynniki przenikania były mniejsze bądź równe od wartości określonych w aktualnych warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 • warunek powierzchni okien
lub
 • odpowiedniej wartości energii pierwotnej budynku
 • warunek uniknięcia kondensacji pary wodnej w przegrodach zewnętrznych
[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
[3] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
[4] PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania