AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

Audyt energetyczny, to opracowanie określające zakres i parametry przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii.

W zakres audytu energetycznego wchodzi sprawdzenie stanu technicznego istniejącego budynku, przeprowadzenie analizy mającej na celu określenie możliwych prac modernizacyjnych, wybór rozwiązania optymalnego oraz przedstawienie wyników pracy w raporcie.

Audyt energetyczny jest podstawą do ubiegania się o wsparcie w postaci premii termo modernizacyjnej lub remontowej, czy dotacji z innych źródeł finansowania.

W rezultacie audytu energetycznego przeprowadzane są prace modernizacyjne, w wyniku których ulega zmniejszeniu zapotrzebowanie na energię niezbędną do eksploatacji budynku, takie jak: docieplanie ścian i dachów, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, instalowanie zaworów termostatycznych, zastosowanie automatyki pogodowej, modernizacja instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej, zastosowanie wentylacji mechanicznej, zmiana źródła lub nośnika energii, w tym również na źródła energii odnawialnej (pompy ciepła, kolektory słoneczne, itp).

Premię przyznaje Bank Gospodarstwa Krajowego i przysługuje ona nam tylko w sytuacji, gdy wzięliśmy kredyt na termomodernizację. Premia skierowana jest więc do:

 • osób fizycznych – w tym właścicieli domów jednorodzinnych
 • osób prawnych – w tym spółdzielni mieszkaniowych i spółek prawa handlowego
 • wspólnot mieszkaniowych
 • samorządów terytorialnych

Premię można uzyskać na wykonanie:

 • budynków mieszkalnych (w tym domów jednorodzinnych)
 • budynków zamieszkania zbiorowego (jak np. domy opieki społecznej, hotele robotnicze, internaty i bursy szkolne, akademiki, domy dziecka i inne budynki o podobnym przeznaczeniu)
 • budynków użyteczności publicznej, będących własnością Jednostek Samorządu Terytorialnego i wykorzystywanych przez nie do wykonywania zadań publicznych
 • lokalnych sieci ciepłowniczych
 • lokalnych źródeł ciepła

O premię termomodernizacyjną można się ubiegać:

Podejmując się realizacji inwestycji spełniającej wymagania sformułowane w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów:
Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię końcową do ogrzewania budynku i podgrzewania ciepłej wody użytkowej, o co najmniej:

 • 10% – jeśli modernizujemy wyłącznie system grzewczy,
 • 15% – w budynku, w którym po 1984 r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego,
 • 25% – w pozostałych przypadkach;

zmniejszenie rocznych strat energii pierwotnej o co najmniej 25% w lokalnych sieciach ciepłowniczych i źródłach ciepła, takich jak:

 • kotłownia, węzeł cieplny dostarczający nośnik ciepła bezpośrednio do systemu grzewczego budynku,
 • ciepłownia osiedlowa lub grupowy wymiennik ciepła wraz z siecią ciepłowniczą o mocy do 11,6 MW (dostarczające ciepło do budynków), pod warunkiem że zasilane budynki spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii określone w przepisach prawa budowlanego lub podjęliśmy działania w tym kierunku;
 • zmniejszenie rocznych kosztów pozyskania ciepła o co najmniej 20% na skutek przyłączenia się do scentralizowanego źródła ciepła (i likwidacji lokalnego źródła ciepła);
 • zamiana źródła energii na OZE lub wysokosprawną kogenerację.

pod warunkiem, że zasilane budynki spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii określone w przepisach prawa budowlanego lub podjęliśmy działania w tym kierunku;

 • zmniejszenie rocznych kosztów pozyskania ciepła o co najmniej 20% na skutek przyłączenia się do scentralizowanego źródła ciepła (i likwidacji lokalnego źródła ciepła);
 • zamiana źródła energii na OZE lub wysokosprawną kogenerację.

Jakie przedsięwzięcia można sfinansować kredytem termomodernizacyjnym?

 • ocieplenia ścian, dachów, stropodachów, stropów nad piwnicami nie ogrzewanymi, podłóg na gruncie;
 • remont lub wymianę okien i drzwi zewnętrznych;
 • modernizację lub wymianę urządzeń źródła ciepła oraz zainstalowanie automatyki sterującej urządzeniami;
 • modernizację lub wymianę instalacji grzewczej;
 • modernizację lub wymianę systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową i zainstalowanie urządzeń zmniejszających zużycie wody;
 • usprawnienia systemu wentylacji;
 • wprowadzenie urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych, np.: kolektorów słonecznych, pomp ciepła itp.

Jak otrzymać premię termomodernizacyjną?

Etap 1 :Zlecenie audytu energetycznego

Podstawowym dokumentem określającym możliwości ubiegania się o premię jest przedstawienie audytu energetycznego. Audyt jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o przyznanie premii, który następnie składa się w banku kredytującym. Audyt energetyczny termomodernizacyjny bardzo precyzyjnie opisuje kilka sposobów modernizacji i dostarcza na ich temat wszelkich informacji ułatwiając podjęcie decyzji o wyborze ostatecznego wariantu do realizacji. Audyt wskazuje ponadto optymalny, czyli najkorzystniejszy dla określonych kryteriów zakres i sposób modernizacji. Osoba przeprowadzająca audyt powinna przejść odpowiednie szkolenia i posiadać doświadczenie w wykonywaniu tego typu opracowań. Listę takich osób można znaleźć na stronie Zrzeszenia Audytorów Energetycznych www.zae.org.pl.


Etap 2: Wybór banku kredytującego współpracującego z BGK

Po ówczesnym wykonaniu audytu energetycznego, inwestor składa wniosek o przyznanie premii do Banku Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem banku kredytującego. Szczegóły pod podanym linkiem:

https://www.bgk.pl/samorzady/fundusze-i-programy/fundusz-termomodernizacji-i-remontow/

W skład dokumentów niezbędnych do przedłożenia w banku należą:

 1. Wniosek o premię termomodernizacyjną.
 2. Audyt energetyczny termomodernizacyjny.
 3. Projekt budowlany dla planowanego przedsięwzięcia (wymóg uzależniony od banku).

Wybór banku kredytującego jest bardzo istotny chociażby ze względu na oprocentowanie a tym samym na całkowite koszty kredytu. W zależności od wyboru banku będą wymagane różne dokumenty do oceny zdolności kredytowej. Tutaj z reguły najkorzystniej jest wybrać bank w którym posiadamy już rachunek (będącym jednocześnie na liście banków współpracujących z BGK). Znacznie skróci i uprości to procedury, głównie związane z zabezpieczeniem kredytu, badaniem wiarygodności kredytowej, itp.


Etap 3: Decyzja weryfikatora BGK

Wybrany przez nas wcześniej Bank w naszym imieniu przesyła kompletne dokumenty do BGK. BGK w terminie 30 dni roboczych od daty otrzymania dokumentów, podejmuje decyzję w sprawie przyznania nam premii. Oczywiście pod warunkiem, że dysponuje wolnymi środkami na koncie Funduszu Termomodernizacji i Remontów. BGK za pośrednictwem naszego banku informuje o przyznaniu premii lub odmowie jej udzielenia. Jeśli zdarzy się natomiast, że BGK nie dysponuje akurat wolnymi środkami na ten cel, dostaniemy powiadomienie o czasowym wstrzymaniu rozpatrzenia naszego wniosku. BGK na bieżąco monitoruje stan środków na koncie Funduszu i informuje banki kredytujące, by nie przyjmowały kolejnych wniosków lub wznowiły ich nabór.


Etap 4: Premia

Pozytywna decyzja BGK w sprawie premii termomodernizacyjnej wiąże się bezpośrednio z przyznaniem kredytu termomodernizacyjnego. Otrzymanie wsparcia jakim jest kredyt termomodernizacyjny nie obliguje nas do konieczności opłacenia podatku dochodowego od uzyskanego wsparcia. Jedyne koszty jakie ponosimy to 0,6 proc. uzyskanej premii odliczane jest dla Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach prowizji.


Etap 5: Remont

Mając przyznaną premię, przystępujemy do realizacji prac określonych w audycie energetycznym oraz projekcie budowlanym. Ważne, aby z audytu wynikały założenia do projektu budowlanego. Unikniemy tym sposobem niespójności miedzy dokumentacjami co w drastycznych przypadkach może oznaczać wstrzymanie premii termomodernizacyjnej. W tym celu należy opracować projekty techniczne zawierające oświadczenie projektanta, że zostały one wykonane zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego, uzyskać pozwolenie na budowę w przypadku jeśli jest ono wymagane. Dla niektórych robót potrzebne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę, a zatem wykonanie projektu budowlanego i ustanowienia kierownika budowy. Wymóg dotyczy przede wszystkim ocieplenia ścian zewnętrznych. Szczegółowe projekty należy również wykonać dla instalacji grzewczych, kotłowni i sieci cieplnych. Wykonywanie prac według wcześniej dobrze przygotowanego projektu pozwala zapobiec wielu błędom w trakcie realizacji i zapewnić osiągnięcie planowanych efektów.


Etap 6: Zakończenie robót

Po zakończeniu remontu należy jeszcze uzyskać oświadczenie inspektora nadzoru budowlanego lub osoby uprawnionej według Prawa Budowlanego, że prace zostały wykonane zgodnie z projektem budowlanym i audytem energetycznym. Oświadczenie składamy następnie w naszym banku kredytującym.


Etap 7: Przekazanie premii do banku kredytującego

W ciągu 7 dni od otrzymania dostarczenia powiadomienia o spełnieniu warunków do wypłaty premii BGK przekazuje premię termomodernizacyjną naszemu bankowi kredytującemu.

Bank kredytujący zaliczy premię termomodernizacyjną na spłatę części kredytu przyznanego nam na remont (Premia pokrywa do 20 proc. wartości kredytu termomodernizacyjnego).


Audyt energetyczny termomodernizacyjny  jest niezbędny aby uzyskać premię na ocieplenie domu.

Warunkiem ubiegania się o premię termomodernizacyjną jest okazanie audytu energetycznego. Inwestor musi również zamówić projekt budowlany termomodernizacji zgodny z zaleceniami audytu nawet gdy planowane prace nie wymagają pozwolenia na budowę. Do wpłaty premii wymaga się bowiem oświadczeń projektanta o wykonaniu projektu zgodnie z audytem i przeprowadzeniu termomodernizacji zgodnie z projektem.

Zakres audytu energetycznego:

 • ocena aktualnego stanu technicznego budynku i jego instalacji
 • określenie charakterystyki energetycznej budynku
 • wykaz usprawnień termomodernizacyjnych wchodzących w zakres przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
 • opis techniczny przewidzianego do realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
 • ocena ekonomiczna wybranego wariantu