Audyt energetyczny, to opracowanie określające zakres i parametry przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii.

W zakres audytu energetycznego wchodzi sprawdzenie stanu technicznego istniejącego budynku, przeprowadzenie analizy mającej na celu określenie możliwych prac modernizacyjnych, wybór rozwiązania optymalnego oraz przedstawienie wyników pracy w raporcie.

Audyt energetyczny jest podstawą do ubiegania się o wsparcie w postaci premii termo modernizacyjnej lub remontowej, czy dotacji z innych źródeł finansowania.

W rezultacie audytu energetycznego przeprowadzane są prace modernizacyjne, w wyniku których ulega zmniejszeniu zapotrzebowanie na energię niezbędną do eksploatacji budynku, takie jak: docieplanie ścian i dachów, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, instalowanie zaworów termostatycznych, zastosowanie automatyki pogodowej, modernizacja instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej, zastosowanie wentylacji mechanicznej, zmiana źródła lub nośnika energii, w tym również na źródła energii odnawialnej (pompy ciepła, kolektory słoneczne, itp).

Premię przyznaje Bank Gospodarstwa Krajowego i przysługuje ona nam tylko w sytuacji, gdy wzięliśmy kredyt na termomodernizację. Premia skierowana jest więc do:

 • osób fizycznych – w tym właścicieli domów jednorodzinnych
 • osób prawnych – w tym spółdzielni mieszkaniowych i spółek prawa handlowego
 • wspólnot mieszkaniowych
 • samorządów terytorialnych

Premię można uzyskać na wykonanie:

 • budynków mieszkalnych (w tym domów jednorodzinnych)
 • budynków zamieszkania zbiorowego (jak np. domy opieki społecznej, hotele robotnicze, internaty i bursy szkolne, akademiki, domy dziecka i inne budynki o podobnym przeznaczeniu)
 • budynków użyteczności publicznej, będących własnością Jednostek Samorządu Terytorialnego i wykorzystywanych przez nie do wykonywania zadań publicznych
 • lokalnych sieci ciepłowniczych
 • lokalnych źródeł ciepła

O premię termomodernizacyjną można się ubiegać:

Podejmując się realizacji inwestycji spełniającej wymagania sformułowane w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów:
Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię końcową do ogrzewania budynku i podgrzewania ciepłej wody użytkowej, o co najmniej:

 • 10% – jeśli modernizujemy wyłącznie system grzewczy,
 • 15% – w budynku, w którym po 1984 r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego,
 • 25% – w pozostałych przypadkach;

zmniejszenie rocznych strat energii pierwotnej o co najmniej 25% w lokalnych sieciach ciepłowniczych i źródłach ciepła, takich jak:

 • kotłownia, węzeł cieplny dostarczający nośnik ciepła bezpośrednio do systemu grzewczego budynku,
 • ciepłownia osiedlowa lub grupowy wymiennik ciepła wraz z siecią ciepłowniczą o mocy do 11,6 MW (dostarczające ciepło do budynków), pod warunkiem że zasilane budynki spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii określone w przepisach prawa budowlanego lub podjęliśmy działania w tym kierunku;
 • zmniejszenie rocznych kosztów pozyskania ciepła o co najmniej 20% na skutek przyłączenia się do scentralizowanego źródła ciepła (i likwidacji lokalnego źródła ciepła);
 • zamiana źródła energii na OZE lub wysokosprawną kogenerację.

pod warunkiem, że zasilane budynki spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii określone w przepisach prawa budowlanego lub podjęliśmy działania w tym kierunku;

 • zmniejszenie rocznych kosztów pozyskania ciepła o co najmniej 20% na skutek przyłączenia się do scentralizowanego źródła ciepła (i likwidacji lokalnego źródła ciepła);
 • zamiana źródła energii na OZE lub wysokosprawną kogenerację.

Jakie przedsięwzięcia można sfinansować kredytem termomodernizacyjnym?

 • ocieplenia ścian, dachów, stropodachów, stropów nad piwnicami nie ogrzewanymi, podłóg na gruncie;
 • remont lub wymianę okien i drzwi zewnętrznych;
 • modernizację lub wymianę urządzeń źródła ciepła oraz zainstalowanie automatyki sterującej urządzeniami;
 • modernizację lub wymianę instalacji grzewczej;
 • modernizację lub wymianę systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową i zainstalowanie urządzeń zmniejszających zużycie wody;
 • usprawnienia systemu wentylacji;
 • wprowadzenie urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych, np.: kolektorów słonecznych, pomp ciepła itp.

Jak otrzymać premię termomodernizacyjną?

Etap 1 :Zlecenie audytu energetycznego

Podstawowym dokumentem określającym możliwości ubiegania się o premię jest przedstawienie audytu energetycznego. Audyt jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o przyznanie premii, który następnie składa się w banku kredytującym. Audyt energetyczny termomodernizacyjny bardzo precyzyjnie opisuje kilka sposobów modernizacji i dostarcza na ich temat wszelkich informacji ułatwiając podjęcie decyzji o wyborze ostatecznego wariantu do realizacji. Audyt wskazuje ponadto optymalny, czyli najkorzystniejszy dla określonych kryteriów zakres i sposób modernizacji. Osoba przeprowadzająca audyt powinna przejść odpowiednie szkolenia i posiadać doświadczenie w wykonywaniu tego typu opracowań. Listę takich osób można znaleźć na stronie Zrzeszenia Audytorów Energetycznych www.zae.org.pl.


Etap 2: Wybór banku kredytującego współpracującego z BGK

Po ówczesnym wykonaniu audytu energetycznego, inwestor składa wniosek o przyznanie premii do Banku Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem banku kredytującego. Szczegóły pod podanym linkiem:

https://www.bgk.pl/samorzady/fundusze-i-programy/fundusz-termomodernizacji-i-remontow/

W skład dokumentów niezbędnych do przedłożenia w banku należą:

 1. Wniosek o premię termomodernizacyjną.
 2. Audyt energetyczny termomodernizacyjny.
 3. Projekt budowlany dla planowanego przedsięwzięcia (wymóg uzależniony od banku).

Wybór banku kredytującego jest bardzo istotny chociażby ze względu na oprocentowanie a tym samym na całkowite koszty kredytu. W zależności od wyboru banku będą wymagane różne dokumenty do oceny zdolności kredytowej. Tutaj z reguły najkorzystniej jest wybrać bank w którym posiadamy już rachunek (będącym jednocześnie na liście banków współpracujących z BGK). Znacznie skróci i uprości to procedury, głównie związane z zabezpieczeniem kredytu, badaniem wiarygodności kredytowej, itp.


Etap 3: Decyzja weryfikatora BGK

Wybrany przez nas wcześniej Bank w naszym imieniu przesyła kompletne dokumenty do BGK. BGK w terminie 30 dni roboczych od daty otrzymania dokumentów, podejmuje decyzję w sprawie przyznania nam premii. Oczywiście pod warunkiem, że dysponuje wolnymi środkami na koncie Funduszu Termomodernizacji i Remontów. BGK za pośrednictwem naszego banku informuje o przyznaniu premii lub odmowie jej udzielenia. Jeśli zdarzy się natomiast, że BGK nie dysponuje akurat wolnymi środkami na ten cel, dostaniemy powiadomienie o czasowym wstrzymaniu rozpatrzenia naszego wniosku. BGK na bieżąco monitoruje stan środków na koncie Funduszu i informuje banki kredytujące, by nie przyjmowały kolejnych wniosków lub wznowiły ich nabór.


Etap 4: Premia

Pozytywna decyzja BGK w sprawie premii termomodernizacyjnej wiąże się bezpośrednio z przyznaniem kredytu termomodernizacyjnego. Otrzymanie wsparcia jakim jest kredyt termomodernizacyjny nie obliguje nas do konieczności opłacenia podatku dochodowego od uzyskanego wsparcia. Jedyne koszty jakie ponosimy to 0,6 proc. uzyskanej premii odliczane jest dla Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach prowizji.


Etap 5: Remont

Mając przyznaną premię, przystępujemy do realizacji prac określonych w audycie energetycznym oraz projekcie budowlanym. Ważne, aby z audytu wynikały założenia do projektu budowlanego. Unikniemy tym sposobem niespójności miedzy dokumentacjami co w drastycznych przypadkach może oznaczać wstrzymanie premii termomodernizacyjnej. W tym celu należy opracować projekty techniczne zawierające oświadczenie projektanta, że zostały one wykonane zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego, uzyskać pozwolenie na budowę w przypadku jeśli jest ono wymagane. Dla niektórych robót potrzebne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę, a zatem wykonanie projektu budowlanego i ustanowienia kierownika budowy. Wymóg dotyczy przede wszystkim ocieplenia ścian zewnętrznych. Szczegółowe projekty należy również wykonać dla instalacji grzewczych, kotłowni i sieci cieplnych. Wykonywanie prac według wcześniej dobrze przygotowanego projektu pozwala zapobiec wielu błędom w trakcie realizacji i zapewnić osiągnięcie planowanych efektów.


Etap 6: Zakończenie robót

Po zakończeniu remontu należy jeszcze uzyskać oświadczenie inspektora nadzoru budowlanego lub osoby uprawnionej według Prawa Budowlanego, że prace zostały wykonane zgodnie z projektem budowlanym i audytem energetycznym. Oświadczenie składamy następnie w naszym banku kredytującym.


Etap 7: Przekazanie premii do banku kredytującego

W ciągu 7 dni od otrzymania dostarczenia powiadomienia o spełnieniu warunków do wypłaty premii BGK przekazuje premię termomodernizacyjną naszemu bankowi kredytującemu.

Bank kredytujący zaliczy premię termomodernizacyjną na spłatę części kredytu przyznanego nam na remont (Premia pokrywa do 20 proc. wartości kredytu termomodernizacyjnego).


Audyt energetyczny termomodernizacyjny  jest niezbędny aby usyskać premię na ocieplenie domu.

Warunkiem ubiegania się o premię termomodernizacyjną jest okazanie audytu energetycznego. Inwestor musi również zamówić projekt budowlany termomodernizacji zgodny z zaleceniami audytu nawet gdy planowane prace nie wymagają pozwolenia na budowę. Do wpłaty premii wymaga się bowiem oświadczeń projektanta o wykonaniu projektu zgodnie z audytem i przeprowadzeniu termomodernizacji zgodnie z projektem.

Zakres audytu energetycznego:

 • ocena aktualnego stanu technicznego budynku i jego instalacji
 • określenie charakterystyki energetycznej budynku
 • wykaz usprawnień termomodernizacyjnych wchodzących w zakres przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
 • opis techniczny przewidzianego do realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
 • ocena ekonomiczna wybranego wariantu
Amplethth Abbey Shop Aplikacje z portfeli Bitcoin Górnictwo Bitcoin Aws Unistake Crypto Gdzie kupić samochód Wycofanie bankowe Bitstamp zrobić nft Jak mój Ada Cardano Reformowany salon tarcicy 500 USD do gotówki bitcoin Australijskie wymiany Crypto Ile kWh zajmuje moje 1 bitcoin kamień szlachetny Co jeśli zainwestowałem 1000 w Bitcoin 10 lat temu Gdzie kupić idealne pieniądze w RPA Co to jest opłaty folio na rachunku bieżącym Co będzie warte Tezos Ile pieniędzy miałbym, gdybym zainwestował w Tesla 5 lat temu jaki jest najlepszy górnik ASIC Jak handel dziennie w Bitcoin orchidea oxt ico Cena Co to są Segs i zespoły w WBC Co to jest Market Maker ETF Jak handlować złotem MCX w Zerodha Gry łańcuchowe Crypto Fortnite Jak tworzyć konto Coinbase w Ghanie Jak kupić bitcoin za pomocą prepaid karty debetowej ECTOMY Medyczne znaczenie Kurs BTC Coinbase Coinbase kup i sprzedaj Bitcoin APK Jak kupić monety Tron System zarządzania kontraktami inteligentnego Jak narysować Crypto Apex łatwe Bitcoin Pobierz Blockchain szybciej Jak zainwestować swoje pieniądze w kryptokrencję Jak sprawić, by Crypto Art NFT Czy PayPal ma numer routingu Nieruchomość łańcuszkowa Przewidywania bitcoin 2021 marca Crypto Trading dla kursu dla początkujących Tanie baterie samochodowe w pobliżu Jak kupić SafeMoon przez Pancockswap Darmowa najlepsza strategia Bitcoin Co to jest licencja ATPL jak działają boty handlowe Crypto Czy kupuje Bitcoin jest najlepszy czas Przechodząc od absolwentów klasy 11 od pierwszego nauczyciela Szybka praca ITI Najlepsze monety do inwestowania w kosza 2021 Jakie są trzy najlepsze zapasy Blockchain Jaka jest inteligentna umowa wezwanie w portfelu zaufania Tani sposób na zakup kryptokrencji jest cryptocentriącego towaru Platforma inwestycyjna Bitcoin w Indiach Dash Wallet Crypto Prediction Cena Crypto Miner Specs ASUS Drivers Australia Wykres bitcoin od 2009 do 2021 Inteligentny kod kontraktu Przewodnik po rynku monety Centaurus Crypto Portfel Co to jest 2 1/2 dolara złota Bitcoin Scimer Jak zarabiać pieniądze z Reddit CryptoCurrency Czy istnieje opłata za sklepienie Cenbase NPXS Crypto News dzisiaj Sztuczki do handlu kryptokrendu Obsługa Bittrex Wymiana Bitcoin Dogecoin Crypto Money Calculator P2P Bitcoin Exchange Canada ersdl Jak przechowywać klucz AES Bezpłatne koszty monety Crypto Znaczenie książek dystopskich Jak się stać w obszarze Drużyny baseballowe w Nowym Jorku Niska cena CryptoCurrency InR Najlepsza strona Crypto Jak inwestować w dywidendy z małymi pieniędzmi Wymiana monet na rynku Tongin Najlepszy sposób na wejście do Bitcoin Jak dodać linki do Apple Watch Band Jak kupić monety kin na koszt Jak kupić bitcoin w Indiach za pomocą paczku to warty górnicza Crypto Ile kosztuje Merrill Lynch Jak używać zestawu słuchawkowego Kraken na PC Jak sprzedać Bitcoin na Ukrainie Jak zarobić Bitcoins grając w gry Gdzie mogę kupić TRX Crypto w USA Jak kupić bitcoin przez PayPal Czy musisz płacić podatki od kryptokurburów Jak wypłacić pieniądze z Luno na swoje konto bankowe Jak uzyskać darmowy Bitcoin Reddit Android Bitcoin Górnictwo Reddit Czy EOS Crypto jest dobrą inwestycją 2021 Ekonomia górnicza Crypto Opłaty za koszty dr EC20 Najlepszy VPN dla Crypto Trading Reddit Jak kupić Bitcoin w Roth IRA Sprzęt górniczy Ethereum Kup Mega Mining - Chmura Bitcoin Górnictwo Platforma APK Najlepszy Crypto, aby zainwestować teraz Reddit Wartość kryptowarze dziś Najlepsza wymiana Altcoin 2020 Jak sfinansować Kraken Canada Kanada COINCKO PSY LIST API Jak kupić Ada Cardano na koszu Cryptourencja BAT 2021 gdzie mogę natychmiast kupić bitcoin bez żadnych ograniczeń Jak kupić bitcoin w USA Genesis Górnictwo na Akademii Alcoin jakie wymianę sprzedaży monety kosztowej Czy robiny mają opłaty transakcyjne Jak opisałbyś sam odpowiedzi Cena bitcoin w Indiach Predykcja Dogecoin w tym tygodniu Reddit Portfel monetowy do pulpitu Windows Wyloguj ikona obrazów Pobierz Jak korzystać z karty debetowej na Coinbase czy możesz mój bitcoin na komputerze Mac Ekspert oszczędzający pieniądze Bitcoin Evolution Najlepsze zapasy Blockchain najlepsza maszyna do górnicza Bitcoin Cena Jak stawe monety jak działa dzielnica górnicza Airdrop do IOS 93 5 Ile koszt renowacji kąpieli CryptoCurrency Bitcoin Cena AUD Najlepsze długoterminowe Altcoiny co jest samolotem w kryptokrencji Wykres Crypto Flash Kiedy mogę kupić i sprzedać CryptoCurrency Jaką uprawę wytwarza najwięcej gotówki dla amerykańskich rolników Zdefiniuj ostateczną odpowiedź Pierwsza 100 CryptoCurrency Dlaczego mam krew w mojej kupie Ile kosztuje do wysyłania bitcoin do innego portfela Banance Moneta XTZ Najlepszy Mac Bitcoin Portfel Reddit Co było o wartości Bitcoin w 2012 roku Jak wziąć pieniądze z kosztu Równania parametryczne plotera 3D BitFinex Margin Handel API Tom LoveLace router uniswap v2 2 Czy możesz handlować Ethereum w aplikacji Cash Czy możesz użyć karty kredytowej, aby kupić Crypto Jak przenieść Bitcoin z portfela papieru do portfela sprzętu Czy Etoro jest dobry dla Crypto Reddit Zdefiniuj słabo napisany Wykres ceny kasowej bitcoin Czy powinienem zainwestować w Bitcoin Cash Reddit Kup BTT Crypto w USA Laty kory cerebralne oznaczone Najlepsza aplikacja do handlu monetami Jak znaleźć odpowiedni bisektor linii Predykcja cen monety Dogecoin 2025 Smart Contract List Zainwestuj w górnictwo w chmurze Bitcoin POLKADOT WARTOŚĆ CYPRENTOCURENTION Crypto Development Jakie jest znaczenie nft w adoptowanym Jak opodatkowane są zyski handlowe Czy jest bezpieczny w handlu Crypto na robinach Crypto już dziś Jak znaleźć mój BSB i numer konta Westpac Przenieść Bitcoin z aplikacji Cash do Coinbase Pro Trend Cena Chainlink Ranking World Company Market Cap Top 10 Narzędzia automatyki 2020 Czy Crypto warto inwestować Ile wynosi Chi Exotic w Nigerii Przegląd CryptoTab Exodus Crypto Bitcoin Portfel APK Pobierz Jakie są główne przyczyny niedoboru witaminy D Angielski na hindi Konwertuj na PC Jak zrobić handel na temat TradingView Co to jest NFT Crypto Reddit Crypto emocje bez depozytu bonusowe kody grudzień 2020 Czy XRP może osiągnąć 100K Rozkład jazdy autobusów Esplanad do Habra WBTC Czy możesz mirdrowić zdjęcia z iPhone'a do Androida Jak sprawdzić saldo konta bankowego SBI Trust Portfel Konwertuj Bitcoin do BNB Nie rozumiem ludzi Sauerut Rozkład jazdy autobusów WBTC podczas blokady Gdzie możesz kupić Damę Dental który wynalazł system numeru binarnego w komputerze finanse Google Narzędzie do inteligentnego kontraktu tkaniny hiperledera Gdzie mogę dostać piwo podawane helem w pobliżu frustracja cytaty w marathi Wartość monety R5 2011 Jak umieścić brami na plecach Darmowe witryny górnicze Bitcoin Jak kupić Koszulka Smart Chain Trust Portfel Kalkulator Bitcoin Górniczy Czym jest Bitcoin i Cryptomon Czy nam zakazuje kryptokrencję Najbezpieczniejszy sposób przechowywania żetonów ERC20 Najlepsze monety do stawki na koszt Altcoin Connect Trust Portfel do Metamask kto jest właścicielem najbardziej kryptokurów token jako przymiotnik w zdaniu Czego potrzebuję, aby rozpocząć handel CryptoCurrency jaka jest wartość marszczenia Wszystko o Ciebie Taeyeon znaczenie Najlepsza aplikacja Portfele Crypto Kolory szminki do lekkich chłodnych odcieni skóry Gdzie idą moje pieniądze, kiedy kupuję bitcoin Atom BTC Comment Jak zrobić 100 dolarów akcji handlowych dziennie asus ciemny bohater Cena Ile inwestować w Bitcoin i Ethereum Halning Bitcoin 2021 CryptoCurrency Pieniądze Pranie Ryzyko Aplikacja Bitstamp Crypto Exchange Najlepszy Twitter dla Crypto News Czy honey bees jak winogrono winorośli Jak utworzyć adres portfela Bitcoin Co musisz wiedzieć przed zakupem CryptoCurrency Koszt osnoty górniczej Crypto powinienem kupić Crypto na Revolut Kod promocyjny Kanada Wayfair Jak inwestować w zapasy USA z Indii Ile wynosi 1 eter Jaka jest najlepsza strona internetowa do inwestowania Bitcoin co jest następnym i nadchodząca kryptokrencja Jedna cena bitcoin w Indiach w 2009 roku Jakie są dobre aplikacje Crypto Ceny Basen Inground w Orange County NY Wymiana ceny kiosku online w Indiach Najlepszy portfel Crypto używany w Nigerii Jakie są trzy choroby niedoborów Jak zdobyć złoto robiące Jak rozprzestrzeniła się kryptosporidioza Przykład Pythona Coinbase Pro API większość gainer NASDAQ Czy przeglądarka Crypto jest bezpieczna Jak kupić na Coinbase NVIDIA CRYPTOCURRENCY GPU GPU Jak znaleźć mój identyfikator portfela Coin Gdzie sprzedać stare monety Filipińskie w Cebu Bittrex rejestruj bonus Czy kosza obejścia nadal handlu xrp Złoto Oceń dzisiaj w Hyderabad Joyalukas ARC Basen Hours UTC San Diego State University Football 2021 Skórki Minecraft i ich imiona Jak kupić żetony Pokemon TCG online jest dobrą szkołą Kup kartę bankową Bitcoin salda konta wydania Obsługa benance Fosters Grills Cape Najlepsze aplikacje CryptoCurrency Nowości Loom Altcoin Najlepszy sposób na zakup Crypto na Coinbase ile ml ma 1 jednostkę wódki Kursy Carleton Finance Jak moje altcoiny z PC Kanada Kup Crypto z kartą kredytową czy możesz mój sieciowy Wymiana CryptoCurrency P2PB2B Nowe ogłoszenia Altcoin Lista Cryptonii Kraken Kupowanie bitcoin z Ethereum najniższa opłaty transakcyjne Crypto Canada Najlepsza chłodna brązowa pomadka Gdzie mogę kupić CND Shellac w Wielkiej Brytanii Jak uzyskać obwozie rabatowe BNB Co jest własnym Crypto Winklevoss Jak uzyskać adres portfel TRC20 w koszulce Ile wart jest 100 kanadyjskiej złota monety co jest kapitałowy kurs wymiany Robik nie pozwoli mi kupić Crypto z mocą zakupu 1 etna cena w Pakistanie Gate Review Reddit żółty kostium taniec polka dot Gemini Man English Subtitles Cubscene Top 5 Altcoinów do trzymania Automatyczna platforma handlowa Bitcoin UK Rozgrywka Axie Jak uzyskać nieograniczone pieniądze w trybie kariery FIFA 20 token Genesis Vision Cena Najlepsze altcoiny, aby zainwestować Najlepsza aplikacja Górnicza Bitcoin dla iPhone'a ASUS Zenbook Pro Duo 15 2021 Jak sprawdzić saldo Wallet w Airtel Dzięki aplikacji Crypto Planet Ile Satoshi ma 1 bitcoin kupuje i sprzedawaj handel dniem krypturrency CRU Cena wymiany Jak kupić Crypto na Ukrainie Podstawowa uwaga Token BAT ICO Co dzieje się teraz z Ethereum Wykonuj następujące akceptuj PayPal Najlepsza Crypto Exchange NZ Wykres cenowy CenBase na żywo Brave Mobile Wyślij Bat do Portfel Optionc DVD RW AD-7580S Sterownik Pobierz ASUS Firmy górnicze Bitcoin na robinach Czy bitcoin jest dozwolony w islamie są prawdziwe monety wymiany w Bradford czy Doge może trafić 1 dolara Czy Cryptocurrency uważa się za wydobycie danych Czy możesz kupić bitcoin na bogactwo Angielski do hindi pisania Chanathi Jak twierdzić, że Uniswap Token Airdrop Jak korzystać z MacD w handlu huśtawkowym Czy bitstamp godny zaufania Planowanie finansowe News Kanada inwestuje w Bitcoin dobry pomysł w Indiach Najlepsze wskaźniki Crypto TA Crypto Penny kupić 2021 kwietnia Kup winorośli bina Kup pigułki powiększające penisa z Crypto Godeway Woolworths Godziny zakupów Czy to mądrze inwestować w Bitcoin Reddit Definicja socjalizmu w historii Koszulka ograniczająca stopa zatrzymuje poprawną cenę wejścia Najlepsze monety do stawiania Jak przenieść pieniądze na obwolenie może zmiarować 10000 Pełna lista Cryptonii sztucznej inteligencji Jak kupić akcje w Korei Południowej Czy Bitcoin zastąpi dolara Jak zacząć w inwestycji Bitcoin Najlepsze altkoiny do inwestowania w sezon Alcoin Czy wymiana kosza jest bezpieczna Czy możesz wymienić Crypto na koszulce Jakie są najlepsze cyfrowe waluty do inwestowania Kupowanie Gold Coin Online Indie Najlepsze oprogramowanie do górniania Ethereum dla Windows 10 Najlepsza aplikacja do śledzenia cen Crypto Jak umieścić ogrodzenie łącza łańcucha bez betonu USA polskie festiwale powinienem teraz kupić bitcoin Jak kupić Bitcoin w Wielkiej Brytanii Reddit Kup bitcoins Jak kupić Doge z Bitcoin Kraken Jak podnieść wysokość ogrodzenia łącza łańcucha Logowanie HITBTBC Uni Sans Heavy Italic Caps Czcionka Handel login eWallet Obszarowy łańcuch inteligentny w Nairze Monety Coinbase do kupienia Jak sprzedać Bitcoin na bitmexie Katherine Langford Ig US MINT 2020 Monety wydania Kup karty debetowej Bitcoin Indie Biały papier Ethereum Jak zacząć handlować w Bitcoin Flip Coin Bet Dota 2 Górnictwo Lehigh Cryptpourrency jest coinbase drogi reddit Najlepszy kurs wymiany walut w Londynie Crypto handlowy Insider kto jest twórcą bitcoin Jaki jest przykład na rynku docelowym Bitcoin Górnictwo Prawna w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Ile dziś jest tętnienie w Nairze Jak mogę kupić bitcoin w Hongkongu Jak obliczyć zysk opodatkowania Lokalizacje klatki piersiowej Kraka Black Ops 4 Najlepsza aplikacja Bot Crypto Trading Jak kupić Safemoon z portfelem kosza kosztów Jak przenieść Bitcoin do Bitstamp Co to jest token w konstrukcji kompilatora Crypto Share Konwertuj ciąg sześciowy do Unicode Online Która moneta może zastąpić bitcoin Najlepsze Altcoins 2021 Co krypto kupić w marcu 2021 roku ile jest warte wybuchu bramki bat wampir Czy Amazon kiedykolwiek akceptuje Crypto Czy możesz wyprowadzić monetę XRP Zgodnie z informacjami o wykresie, co jest maksimum transportu dla glukozy EXPO 2020 Pomysły na projekt Noszenie finansów do przodu zdefiniowane Darmowe gry Y8 Ile wynosi 100 dolarów karta parowa w Nigerii USDT oznacza Instagram Czy Litecoin wznosi się jak Bitcoin Czy mogę handlować Crypto na Robik BASE64 Encoder Linux Jak usunąć Authenticator Google z kosza obok Najlepsze złote etf do kupienia w Indiach 2020 bitmoin Antminer S9 Bitcoin Miner 13,5 th / s Prognoza cen Polkadot Przykłady białego papieru kryptorendowania Platforma handlowa Australii Bitcoin Aplikacja Coinbase Android Bitcoin stracił pieniądze New York Stock Exchange Bitcoin Virat Bat Cena iPhone Crypto Portfel Reddit Jak wysłać Crypto z Coinbase do Kucoin Szczegóły basenu CAD Czy Kucoin Legit Co to jest wartość bitcoin sv NFT Crypto Art Strona internetowa Czy możesz kupić zapas Doża na wierności Kup walutę Crypto ZCO Gdzie kupić Cryptokey Star Obywatew Jak zainstalować ogrodzenie z czarnym łańcuchem Rozwiązania Gemini Wynagrodzenie dla świeższych Easy hindi wpisując angielski do malajalam Kiedy kupować i sprzedawać Alcoins Jak zbudować bot handlowy Crypto Ile muszę zainwestować w bitcoin na robowia Jak kupić Bitcoin na Coinbase Jak długo można wycofać gotówkę z Coin Czy mogę używać Coinbase w Indiach Dlaczego nie mogę kupić robinę Xrp Czy Bitcoin stracił swoją wartość Huśtawka Crypto Reddit Gdzie kupić Cryptocom Platforma handlowa dla Altcoin Jak bitcoin tłumaczy na prawdziwe pieniądze Open Source Portfel Crypto Definicja stawek kapitalizacji Tanie ładowarka baterii Canon Camera Najlepsza stawianie Crypto rampa defice token Cena Prognoza cen TRX USD API3 Coinspot Górnictwo alibaba Crypto oh mój bóg etlargementpill do pobrania Jak konwertować Bitcoin z powrotem do gotówki Jak wybrać najlepszą strategię handlową opcji Zarządzanie kapitałem monety Jak przewidzieć rynek kryptowy Najwyższe nagrody stawiające Crypto Czy gotówka włącza się po o połowę Czy Ethereum jest dobrą inwestycją YouTube Jak wymienić walutę obcych Bitcoin Tracker EUR Czy jesteś zainteresowany bitcoin Najlepszy kran Altcoin Odważny token UWAGA do USD Ile będzie wart monety kosztownej jest Monero lepszy niż Bitcoin Kto zainwestował najbardziej w Bitcoin Kontrakt górniczy Bitcoin eBay Reddit Najlepsza waluta dla opcji binarnych Wartość monety MSD Jak otworzyć portfel bitcoin online Pieniądze License Nadajnik Bitcoin Najlepsze monety łańcuchowe Altcoin do 100 milionów monet Jak dokładne jest prognozy WalletInvestor Cryptourrenki i regulacja prania anty-pieniądze w G20 Koszulka nie może kupić kartą kredytową RCN Token Roadmap Gdzie mogę kupić Bitcoin w Kanadzie Tłumaczenie Gemini Princess Nokia Najlepsze Boty Altcoin 2017 Reddit Czy mogę mieć wiele portfeli Cryptourrency monety niskiego rynku binarne Oceń równowagę suplementów przyrody Użytkownik Kucoin zakazany wycofanie Czy warto teraz inwestować w Bitcoin Aplikacja mobilna Crypto do zapłaty Lista robinów CryptoCurrency Jak znaleźć ostateczną wytrzymałość na rozciąganie Jak zarobić darmowy TRX Jaka jest najlepsza aplikacja dla Bitcoin Kriptovalute Forum Kupanie powtarzającego się na Coinbase Pro Utwórz własny token ERC20 Google Tekenized Stock Bittrex Telegram sieciowy ACALA Webster Defint Definiction Najlepszy czas handlowy Bitcoin Czy Giełda Altcoin może być zaufana jakie monety mogą kupić na monetę Kalkulator pożyczek Kucoin Jak długo trwa przeniesienie USDT Badanie empiryczne dotyczące zastosowań technik wydobycia danych w opiece zdrowotnej Jak przechowywać Cardano na Trezorze Jak prace handlowe INTRADAY w Icicidilect Czy Dogecoin kiedykolwiek będzie jak Bitcoin wymiana monet na lotnisko Narita Konto moninowe tymczasowo zablokowane Definicja ATP Definicja SAP Definicja Najlepsza strona wymiany dla CryptoCurrency Czarno-białe paski tkanki Crypto handel sens w hindi Token bus vs Ethernet jazda na portfel bitcoin https // wwwminectleckinscom / skin-editor / 1 / pobierz kupowanie i sprzedaż kryptorendowania tego samego dnia Jak wykupić bitcoins Dlaczego Litecoin nie idzie w górę 2021 Czy Amazon używa Bitcoin Opłaty benance Australia
Close Menu